CƠ SỞ VẬT CHẤT NGÀNH

Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN NGÔN NGỮ ANH

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

Sinh viên theo học ngành Ngôn ngữ Anh sẽ được đào tạo các kiến thức nền tảng, chuyên sâu về ngôn ngữ – văn hóa Anh để sinh viên làm chủ và sử dụng tiếng Anh thành thạo. Đồng thời trang bị thêm các kiến thức bổ trợ về kinh tế, tài chính ngân hàng, nhà hàng khách sạn, xuất nhập khẩu, quan hệ quốc tế,… để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Cử nhân Ngôn ngữ Anh có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ và văn hóa Anh – Mỹ, có năng lực sử dụng tiếng Anh thành thạo, có kỹ năng nghề nghiệp phù hợp để làm việc hiểu quả trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh (TESOL), biên phiên dịch, hoạt động truyền thông, quản lý trong doanh nghiệp, nhà hàng khách sạn, cơ quan ngoại giao, v.v. Chương trình hướng đến phát triển những công dân có năng lực toàn cầu, phù hợp với nền kinh tế- xã hội hội nhập quốc tế.

  • Chương trình được xây dựng theo hướng ứng dụng, gồm 3 chuyên ngành phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (TESOL), Biên/ phiên dịch, và Quản trị văn phòng và truyền thông.

  • Chương trình đào tạo đặc biệt chú trọng phát triển kỹ năng nghề nghiệp, tăng cơ hội thực hành thực tập và giao lưu hội nhập quốc tế cho sinh viên.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học năng động
  • HIU thường xuyên tổ chức các sân chơi học thuật, giao lưu quốc tế giúp sinh viên phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp đa dạng
  • Hệ thống 500 doanh nghiệp đồng hành, tạo cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

  • Cử nhân Ngôn ngữ Anh có khả năng dạy tiếng Anh tại Việt Nam và khu vực, làm việc tại các cơ quan ngoại giao, công ty liên doanh, giao dịch thương mại, dịch thuật… có sử dụng tiếng Anh;
  • Cử nhân Ngôn ngữ Anh có thể theo học sau đại học các chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Ngôn ngữ học Ứng dụng, Quản lý Giáo dục hoặc các chương trình tương đương tại Việt Nam và nước ngoài.

MÔN HỌC TIÊU BIỂU NGÀNH

Kiến thức giáo dục đại cương
STT Tên môn
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh
5 Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam
6 Phương pháp nghiên cứu khoa học
7 Tin học đại cương
8 Giáo dục thể chất 1
9 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
10 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
Ngoại ngữ (chọn 1 trong 4 ngoại ngữ)
1 Tiếng Pháp 1
2 Tiếng Nhật 1
3 Tiếng Hàn 1
4 Tiếng Trung 1
5 Tiếng Pháp 2
6 Tiếng Nhật 2
7 Tiếng Hàn 2
8 Tiếng Trung 2
9 Tiếng Pháp 3
10 Tiếng Nhật 3
11 Tiếng Hàn 3
12 Tiếng Trung 3
13 Tiếng Pháp 4
14 Tiếng Nhật 4
15 Tiếng Hàn 4
16 Tiếng Trung 4
Kiến thức ngành
STT Tên môn    
1 Ngữ pháp 1
2 Ngữ pháp 2
3 Phát âm 
Kiến thức bổ trợ
STT Học phần bắt buộc
1 Nghệ thuật hùng biện
2 Biên dịch Anh – Việt
3 Biên dịch Việt – Anh
4 Phiên dịch Anh – Việt
5 Phiên dịch Việt- Anh
   
STT Học phần tự chọn
1 Kiểm tra và đánh giá học tập
2 Nghiệp vụ thư ký văn phòng đối ngoại
3 Truyền thông doanh nghiệp
4 Sức khỏe môi trường và cộng đồng 
5 Tâm lý y học – Dao đức y học 
Kiến thức cơ sở ngành
STT Tên môn  
1 Nghe – Nói 1
2 Nghe – Nói 2
3 Nghe – Nói 3
4 Nghe – Nói 4
5 Đọc 1
6 Đọc 2
7 Đọc 3
8 Đọc 4
9 Viết 1
10 Viết 2
11 Viết 3
12 Viết 4
Kiến thức chuyên ngành
STT Kiến thức chung
1 Văn học Anh Mỹ
2 Văn hóa Anh
3 Văn hóa Mỹ
4 Âm vị -hình vị 
5 Cú pháp học
6 Ngữ nghĩa học
   
  Kiến thức chuyên ngành (chọn 1 trong 3 chuyên ngành)
STT Chuyên ngành Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
1 Phương pháp dạy tiếng Anh 1
2 Phương pháp dạy tiếng Anh 2
3 Phương pháp dạy tiếng Anh 3
4 Thực hành giảng dạy 
5 Công nghệ trong giảng dạy Tiếng Anh
6 Tâm lý giáo dục
   
STT Chuyên ngành Biên Phiên Dịch
1 Biên dịch Anh – Việt nâng cao
2 Biên dịch Việt – Anh nâng cao
3 Phiên dịch Anh – Việt nâng cao
4 Phiên dịch Việt – Anh nâng cao
5 Tiếng Anh thương mại 1
6 Tiếng Anh thương mại 2
   
STT Chuyên ngành Thương mại – Truyền thông
1 Tiếng Anh thương mại 1
2 Tiếng Anh thương mại 2
3 Giao tiếp liên văn hóa
4 Phiên dịch Anh – Việt nâng cao
5 Phiên dịch Việt – Anh nâng cao
6 Thư tín thương mại
   
STT Chuyên ngành Tiếng Anh Y khoa
1 Tiếng Anh Y khoa 1
2 Tiếng Anh Y khoa 2
3 General Anatomy and Major Organ System 
4 Chăm sóc bệnh nhân
5 Giao tiếp liên văn hóa
6 Thư tín thương mại
Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp/Các học phần thay thế
1 Thực tập tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp  
  Khóa luận tốt nghiệp
STT Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
1 Năng lực tiếng Anh
  Chuyên ngành Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
2 Phương pháp dạy tiếng Anh chuyên sâu
  Chuyên ngành Biên phiên dịch
3 Biên phiên dịch thương mại nâng cao
  Chuyên ngành Thương mại – Truyền thông
4 Biên phiên dịch thương mại nâng cao
  Chuyên ngành Tiếng Anh Y khoa
5 Biên phiên dịch chuyên ngành y khoa

MÔN HỌC TIÊU BIỂU NGÀNH

Kiến thức giáo dục đại cương
STT Tên môn
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh
5 Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam
6 Phương pháp nghiên cứu khoa học
7 Tin học đại cương
8 Giáo dục thể chất 1
9 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
10 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
Ngoại ngữ (chọn 1 trong 4 ngoại ngữ)
1 Tiếng Pháp 1
2 Tiếng Nhật 1
3 Tiếng Hàn 1
4 Tiếng Trung 1
5 Tiếng Pháp 2
6 Tiếng Nhật 2
7 Tiếng Hàn 2
8 Tiếng Trung 2
9 Tiếng Pháp 3
10 Tiếng Nhật 3
11 Tiếng Hàn 3
12 Tiếng Trung 3
13 Tiếng Pháp 4
14 Tiếng Nhật 4
15 Tiếng Hàn 4
16 Tiếng Trung 4
Kiến thức ngành
STT Tên môn
1 Ngữ pháp 1
2 Ngữ pháp 2
3 Phát âm
Kiến thức bổ trợ
STT Học phần bắt buộc
1 Nghệ thuật hùng biện
2 Biên dịch Anh – Việt
3 Biên dịch Việt – Anh
4 Phiên dịch Anh – Việt
5 Phiên dịch Việt- Anh
STT Học phần tự chọn
1 Kiểm tra và đánh giá học tập
2 Nghiệp vụ thư ký văn phòng đối ngoại
3 Truyền thông doanh nghiệp
4 Sức khỏe môi trường và cộng đồng
5 Tâm lý y học – Dao đức y học
Kiến thức cơ sở ngành
STT Tên môn
1 Nghe – Nói 1
2 Nghe – Nói 2
3 Nghe – Nói 3
4 Nghe – Nói 4
5 Đọc 1
6 Đọc 2
7 Đọc 3
8 Đọc 4
9 Viết 1
10 Viết 2
11 Viết 3
12 Viết 4
Kiến thức chuyên ngành
STT Kiến thức chung
1 Văn học Anh Mỹ
2 Văn hóa Anh
3 Văn hóa Mỹ
4 Âm vị -hình vị
5 Cú pháp học
6 Ngữ nghĩa học
Kiến thức chuyên ngành (chọn 1 trong 3 chuyên ngành)
STT Chuyên ngành Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
1 Phương pháp dạy tiếng Anh 1
2 Phương pháp dạy tiếng Anh 2
3 Phương pháp dạy tiếng Anh 3
4 Thực hành giảng dạy
5 Công nghệ trong giảng dạy Tiếng Anh
6 Tâm lý giáo dục
STT Chuyên ngành Biên Phiên Dịch
1 Biên dịch Anh – Việt nâng cao
2 Biên dịch Việt – Anh nâng cao
3 Phiên dịch Anh – Việt nâng cao
4 Phiên dịch Việt – Anh nâng cao
5 Tiếng Anh thương mại 1
6 Tiếng Anh thương mại 2
STT Chuyên ngành Thương mại – Truyền thông
1 Tiếng Anh thương mại 1
2 Tiếng Anh thương mại 2
3 Giao tiếp liên văn hóa
4 Phiên dịch Anh – Việt nâng cao
5 Phiên dịch Việt – Anh nâng cao
6 Thư tín thương mại
STT Chuyên ngành Tiếng Anh Y khoa
1 Tiếng Anh Y khoa 1
2 Tiếng Anh Y khoa 2
3 General Anatomy and Major Organ System
4 Chăm sóc bệnh nhân
5 Giao tiếp liên văn hóa
6 Thư tín thương mại
Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp/Các học phần thay thế
1 Thực tập tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp
STT Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
1 Năng lực tiếng Anh
Chuyên ngành Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
2 Phương pháp dạy tiếng Anh chuyên sâu
Chuyên ngành Biên phiên dịch
3 Biên phiên dịch thương mại nâng cao
Chuyên ngành Thương mại – Truyền thông
4 Biên phiên dịch thương mại nâng cao
Chuyên ngành Tiếng Anh Y khoa
5 Biên phiên dịch chuyên ngành y khoa